ML Sp. z o.o.

Oferta pracy

Starszy Specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-06-10 | ID oferty: 844291Opis stanowiska:

Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszego Specjalisty

 • Chcemy zatrudnić trzy osoby na pełen etat.Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala ARM, ul. Grzybowska 45, 00-844 WarszawaCzym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.

 • Monitorowanie realizacji umów w zakresie rezerw żywnościowych przy współpracy z przedsiębiorcami.

 • Przygotowywanie aneksów do umów cywilnoprawnych w obszarze tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw żywnościowych.

 • Obsługa systemu magazynowego dotyczącego rezerw żywnościowych oraz sporządzanie raportów w tym zakresie.

 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczenie w przetargach związanych z gospodarowaniem rezerwami żywnościowymi.

 • Opracowywanie analiz z zakresu utrzymywania rezerw żywnościowych.

 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.Wymagania:

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.
 • Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: rolniczym, weterynaria, ekonomiczno-rolniczym, technologia żywności lub pokrewne.

 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku w branży rolnej lub żywnościowej lub administracji publicznej współpracującej z branżą rolno/żywnościową.

 • Znajomość produktów rolno-spożywczych, technologii żywności, rolnictwa, weterynarii oraz obrotu towarowego (prawo wspólnotowe i krajowe).

 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.

 • Zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

 • Dobra znajomość obsługi komputera.

 • Dobra organizacja pracy własnej.

 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.

 • Punktualność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w księgowości.

 • Doświadczenie w obrocie towarowym.

 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (Angielski/Niemiecki/Francuski/Rosyjski).

 • Umiejętność obsługi programu SAP.

 • Umiejętność analizy i właściwej interpretacji przepisów.

 • Zrealizowane kursy lub szkolenia z zakresu jakości, przetwórstwa i technologii żywności.Sprawdź co oferujemy
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.

 • Pakiet szkoleń.

 • Możliwość refundacji studiów podyplomowych.

 • Premie kwartalne do 10%.

 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

 • Posiłek regeneracyjny w południe.

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.

 • Pomoc świąteczną.

 • Zapomogi.

 • Niskooprocentowanej pożyczki.Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).

 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.Forma kontaktu:

Gdzie złożyć dokumenty?Dokumenty należy składać w terminie do: 13 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 35/Z/BRZ/05/21”:

 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl

 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach7.30-15.30 Recepcja, XI piętro,Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: