Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa odczynników laboratoryjnych

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Abramowicka 2,20-442 Lublin
tel. 817 286 439,
fax. -
e-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl,
http:// http://www.snzoz.lublin.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 628646-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie: Dostawa odczynników laboratoryjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43101904600000, ul. Abramowicka  2 , 20-442  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 286 439, , e-mail przetargi@snzoz.lublin.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.snzoz.lublin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://snzoz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://snzoz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, kuriera, osobiście
Adres:
Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych
Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-25/19/PW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
14


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje:a) dostawa odczynników laboratoryjnych zgrupowanych w 7 zestawach w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2A, 2E, 2F, 2G, 2H, 2L, 2M do SIWZ.b) dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z wynajmem analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, zgrupowanych w 7 zestawach w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2B, 2C, 2D, 2I, 2J, 2K, 2N do SIWZ.Opis, wielkość i zakres zamówienia został opisany w 14 zestawach w ilości i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 – Formularz oferty oraz w Załączniku nr 2A-2N – Zestawienie asortymentu do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38434500-1
38434580-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Zamawiający żąda przedłożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy (dot. oferty najwyżej ocenionej).W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23) żąda przedłożenia w terminie 3 dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dla zestawu 1, 5, 6, 7, 8:-ulotki odczynnikowe (w jęz. polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej w pdf) lub równoważne dokumenty potwierdzające właściwości oferowanych produktów. Ulotki dla Zestawu 6 w jęz angielskim-karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych w jęz. polskimDla zestawu 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14:-ulotki odczynnikowe (w jęz. polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej w pdf) lub równoważne dokumenty potwierdzające właściwości oferowanych produktów-karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych w jęz. polskim -certyfikaty kontroli jakości do każdej serii odczynników w formie papierowej lub elektronicznej -opis techniczny wraz ze zdjęciem oferowanych analizatorów, które mają zostaćdostarczone (np. folder, prospekt itp.) sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski- dla Zestawu 11 Instrukcja użytkowania/metodyka techniczna w jęz. polskim Dla zestawu 12:-ulotki odczynnikowe (w jęz. polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej w pdf) lub równoważne dokumenty potwierdzające właściwości oferowanych produktów-karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych w jęz. polskim, -certyfikaty kontroli jakości do każdej serii odczynników w formie papierowej lub elektronicznej-opinia IHIT Warszawa potwierdzająca możliwość używania oferowanych odczynników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem- Równoważnie opinia producenta sprzętu odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).2. Zestawienie asortymentu / Parametry Techniczne, Odczynniki (Załącznik nr 2 A-N do SIWZ).3. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę (np. pełnomocnictwo, odpis z KRS, wyciąg z CEiDG). Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku oferty składanej przez podmioty wpisane do KRS należy załączyć odpis z KRS potwierdzający, że osoba podpisująca ofertę na dzień podpisania oferty była uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, a w razie podpisywania oferty przez pełnomocnika odpis z KRS potwierdzający, że osoba podpisująca pełnomocnictwo była uprawniona do reprezentacji danego podmiotu na dzień podpisania pełnomocnictwa.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność zoryginałem przez notariusza oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców.Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotuzamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).4. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 7 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla zestawów: 1, 5-8, 12, 13Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z:a) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie podlegają ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,c) zmiany limitów ilościowych zamawianych towarów w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2A, 2E, 2F, 2G, 2H, 2L, 2M* do SIWZ poprzez zwiększenie limitów ilościowych jednych pozycjach załącznika nr 2A, 2E, 2F, 2G, 2H, 2L, 2M * do SIWZ, a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach załącznika nr 2A, 2E, 2F, 2G, 2H, 2L, 2M * do SIWZ w sytuacji, gdy na określone pozycje asortymentu limit został lub zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed upływem okresu obowiązywania umowy, a na inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2A, 2E, 2F, 2G, 2H, 2L, 2M * do SIWZ nie został lub nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ponad przewidziane w § 4 ust. 1 umowy.d) uzasadnionego braku możliwości lub trudności w dostarczeniu towaru będącego przedmiotem umowy – w takim przypadku strony mogą zamienić towar będący przedmiotem umowy na towar równoważny tj. spełniający co najmniej wymagania przewidziane w SIWZ – cena jednostkowa pozostaje bez zmian lub zostaje obniżona, zmiana może zostać wprowadzona do końca okresu obowiązywania umowy lub na czas określony.3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.Dla zestawu: 2- 4, 9- 11, 14Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z:a) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw i usług do których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie podlegają ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,c) zmiany limitów ilościowych zamawianych towarów w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2B, 2C, 2D, 2I, 2J, 2K, 2N *do SIWZ poprzez zwiększenie limitów ilościowych jednych pozycjach załącznika nr 2B, 2C, 2D, 2I, 2J, 2K, 2N *do SIWZ, a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach załącznika nr 2B, 2C, 2D, 2I, 2J, 2K, 2N *do SIWZ w sytuacji, gdy na określone pozycje asortymentu limit ostał lub zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed upływem okresu obowiązywania umowy, a na inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2B, 2C, 2D, 2I, 2J, 2K, 2N * do SIWZ nie został lub nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ponad przewidziane w § 6 ust. 1 lit.a) umowy.d) uzasadnionego braku możliwości lub trudności w dostarczeniu towaru będącego przedmiotem umowy – w takim przypadku strony mogą zamienić towar będący przedmiotem umowy na towar równoważny tj. spełniający co najmniej wymagania przewidziane w SIWZ – cena jednostkowa pozostaje bez zmian lub zostaje obniżona, zmiana może zostać wprowadzona do końca okresu obowiązywania umowy lub na czas określony.3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Oferta oraz wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Wykonawcę w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „Zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 4 ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zestaw 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 1 zawiera odczynniki do oznaczeń mikrobiologicznych opisanych w Załączniku 2A do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-16
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zestaw 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 2 zawiera odczynniki do oznaczeń koagulologicznych wraz z wynajmem analizatora opisane w Załączniku 2B do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej10,00
Brak konieczności użycia wody laboratoryjnej jako płynu obsługowego aparatu 5,00
Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia: min. do 300 s dla Pt i APTT 10,00
Liniowość D-dimerów co najmniej 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu 10,00
Odczynnik do APTT oparty na syntetycznych fosfolipidach jako aktywatorze 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zestaw 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 3 zawiera odczynniki do oznaczeń hematologicznych wraz z wynajmem analizatora opisane w Załączniku 2C do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zestaw 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 4 zawiera wynajmem analizatora do oceny parametrów fizykochemicznych moczu wraz z dostawą odczynników opisanych w Załączniku 2D do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej20,00
Możliwość wyliczania przez aparat stosunku białko/kreatynina 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zestaw 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 5 zawiera odczynniki inne - testy narkotykowe opisane w Załączniku 2E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zestaw 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 6 zawiera odczynniki do oznaczeń Clostridioides opisane w Załączniku 2F do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Zestaw 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 7 zawiera odczynniki do oznaczeń boleriozy opisane w Załączniku 2G do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Zestaw 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 8 zawiera odczynniki inne opisane w Załączniku 2H do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-16
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Zestaw 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 9 zawiera odczynniki do oznaczeń gazometrycznych wraz z wynajmem analizatora opisanych w Załączniku 2I do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Zestaw 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 10 zawiera odczynniki do oznaczeń immunologicznych wraz z wynajmem analizatora opisanych w Załączniku 2J do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434580-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej20,00
Czas oznaczenia Troponiny T wysokoczułej do 10 minut 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Zestaw 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 11 zawiera odczynniki do posiewu krwi wraz z wynajmem analizatora opisanych w Załączniku 2K do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Zestaw 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 12 zawiera odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych w Załączniku 2L do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-16
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Zestaw 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 13 zawiera dostawę etykiet z kodem kreskowym opisaną w Załączniku 2M do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Zestaw 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw 14 zawiera odczynniki do oznaczeń biochemicznych wraz z wynajmem analizatora opisanych w Załączniku 2N do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-08
data zakończenia: 2021-01-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy częściowej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: