Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

„Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”.

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
al. Zwycięstwa 20,41-200 Sosnowiec
tel. 322 960 600
fax. 32 296 06 05
e-mail: informatyk@um.sosnowiec.pl
http:// http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 628779-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
1) Gmina Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec NIP: 644-345-36-72 , REGON: 000515885
2) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
3) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec
4) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec
5) Miejski Klub „Maczki”, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec NIP 644-28-80-685
6) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, ul. Szymanowskiego 5a
7) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Gen. Wł. Andersa 81b, 41-200 Sosnowiec
8) Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec NIP 644-23-64-601
9) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Centrum Usług Wspólnych, ul. Staszica 62, 41-200 Sosnowiec
10) Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec NIP 644-00-11-382
11) Miejski Dom Kultury „Kazimierz”, ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec NIP 644-33-08-444
12) Miejski Klub im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec NIP 644-28-79-216
13) Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec NIP 644-345-36-72 - Powiatowy Urząd Pracy, ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec
14) Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza - Kurier Miejski, ul. 3 Maja 11, 41-200 Sosnowiec NIP 644-102-03-48

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 27625548200000, ul. al. Zwycięstwa  20 , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 960 600, e-mail informatyk@um.sosnowiec.pl, faks 32 296 06 05.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych ul. Mościckiego 14 41-200 Sosnowiec Adres internetowy (URL): http://www.bip.um.sosnowiec.pl/ godziny urzędowania – pon. 730 – 1800, wt. – czw. 730 – 1530, pt. 730 – 1300. tel. 32 296 07 77 fax. 32 296 05 81
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”.
Numer referencyjny: WZP.271.1.139.2019.UM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”.1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje:1.2.1. Część I zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec – Wydział Administracyjno-Gospodarczy;1.2.2. Część II zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;1.2.3. Część III zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Domu Pomocy Społecznej nr 2;1.2.4. Część IV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;1.2.5. Część V zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Klubu „Maczki”;1.2.6. Część VI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia;1.2.7. Część VII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Domu Pomocy Społecznej nr 1;1.2.8. Część VIII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;1.2.9. Część IX zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Centrum Usług Wspólnych;1.2.10. Część X zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.;1.2.11. Część XI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”;1.2.12. Część XII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury;1.2.13. Część XIII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Powiatowego Urzędu Pracy ;1.2.14. Część XIV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej – Kurier Miejski;1.2.15. Część XV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych;1.2.16. Część XVI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec – Wydziału Polityki Społecznej.1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.1.4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3.1.-3.16 do SIWZ wraz ze szczegółową wyceną przedmiotu zamówienia.1.5. Szczegółowy wykaz miejsc dostawy papieru kserograficznego zawiera załącznik nr 3b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30197644-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r. Dostawy będą realizowane według zleceń jednostkowych, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:1.1. Dla części I zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto;1.2. Dla części II zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto;1.3. Dla części III zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 600,00 zł brutto;1.4. Dla części IV zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto;1.5. Dla części V zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 200,00 zł brutto;1.6. Dla części VI zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000,00 zł brutto;1.7. Dla części VII zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000,00 zł brutto;1.8. Dla części VIII zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł brutto;1.9. Dla części IX zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 7.000,00 zł brutto;1.10. Dla części X zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto;1.11. Dla części XI zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 300,00 zł brutto;1.12. Dla części XII zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000,00 zł brutto;1.13. Dla części XIII zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł brutto;1.14. Dla części XIV zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 300,00 zł brutto;1.15. Dla części XV zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 300,00 zł brutto;1.16. Dla części XVI zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 400,00 zł brutto.W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać się dostawami o zakresie rzeczowym wskazanym w punktach powyżej, których łączna wartość brutto byłaby nie mniejsza niż suma wartości brutto wymaganych przez Zamawiającego w odniesieniu do części, na które Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: - specyfikacji białości papieru potwierdzającej stopień białości na potwierdzenie wymogu opisanego w Załącznikach nr 3.1-3.16 SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 2. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt III.4 niniejszego ogłoszenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt III.4 niniejszego ogłoszenia odnośnie tego podmiotu. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt III.4 niniejszego ogłoszenia należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt III.5.1 niniejszego ogłoszenia Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1, ust. 5 i 6 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 12 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad: 13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty 11 sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze szczegółowymi wycenami sporządzonymi zgodnie z załącznikami nr 3.1-3.16 do SIWZ. 15. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 15.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ); 15.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) SIWZ; 15.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 16. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ. 17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 18. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 19. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych 20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7 i 7a do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części. Część I zamówienia obejmuje – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część II zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Domu Pomocy Społecznej nr 2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część III zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Domu Pomocy Społecznej nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część IV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część IV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część V zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Klubu „Maczki”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część V zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Klubu "Maczki".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część VI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część VI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Część VII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część VII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Część VIII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część VIII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Część IX zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Centrum Usług Wspólnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część IX zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Centrum Usług Wspólnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Część X zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część X zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Część XI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część XI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Domu Kultury "Kazimierz".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Część XII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część XII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Część XIII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Powiatowego Urzędu Pracy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część XIII zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Powiatowego Urzędu Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Część XIV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej – Kurier Miejski.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część XIV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej - Kurier Miejski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Część XV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część XV zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec – na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Referatu Spraw Wojskowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Część XVI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części i obejmuje: Część XVI zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu itp. dla Gminy Sosnowiec – na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji dostaw według zleceń jednostkowych20,00
Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zlecenia (zamówienia) jednostkowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: