Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

25-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85,95-100 Zgierz
tel. 26 1442098
fax. 26 1442101
e-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
http:// www.31wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526380-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska  85 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
Adres strony internetowej (URL): www.31wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.31wog.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Obrona
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.31wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.31wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
Numer referencyjny: 44/ZP/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do higienizacji, materiałów jednorazowego użytku, sprzętu gospodarczego oraz wyposażenia pomieszczeń na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1a do SIWZ -formularz cenowy zadań nr 1 - 7 oraz w załączniku nr 1b,1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h do SIWZ - formularz cenowy zadanie nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 oraz 1i zadanie nr 15.2.Wymagania dotyczące dostawy dla zadania nr 1 - 7:1.Wymagania obligatoryjne – standardy jakościowe:a)Produkty z zadania nr 5, 6 i 7 poz. Od 1 do 7 muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być ujęte w planie higieny w kompleksowym stosowaniu w obiektach bloku żywnościowego. Muszą się nawzajem uzupełniać w planie higieny w stosowaniu codziennym i okresowym. b)Produkty powinny posiadać aktualną kartę charakterystyki preparatów zgodnie z systemem REACH oraz Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2016r. wraz z późn. zm.;c)Produkty przeznaczone do dezynfekcji powinny posiadać Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktami biobójczymi wydane na podstawie – Ustawy o produktach biobójczych z dnia 09 października 2015r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 122 z późn. zm.) 2.Wymagania obligatoryjne – standardy logistyki dystrybucji:a)produkty winny być pakowane i dystrybuowane w indywidualnych i zbiorczych opakowaniach;b)opakowania indywidualne winny być odporne na działanie środków w nich przechowywanych oraz na silne uszkodzenia mechaniczne (m.in. upadek na twardą powierzchnię z wysokości 1m);c)opakowanie jednostkowe winno posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia; d)opakowania jednostkowe powinny być znakowane standardowymi etykietami, informującymi użytkownika m.in. o warunkach magazynowania i przechowywania, środkach bezpieczeństwa i zagrożeniach; e)opakowania jednostkowe o wadze powyżej pięciu kilogramów, winny posiadać indywidualny, wygodny uchwyt do przenoszenia i przelewania produktu; f)etykieta na opakowaniu jednostkowym powinna co najmniej zawierać: •nazwę, logo, adres producenta; •opis przygotowania produktu do użycia i sposób jego stosowania; •opis składu chemicznego; •czas skutecznego działania w przypadku środków dezynfekcyjnych; •sposób dozowania; •informacja o środkach ostrożności, w postaci znaków graficznych; •ilość i pojemność opakowania indywidualnego i zbiorczego; •numer serii i datę produkcji oraz okres przydatności do użycia. g) oznakowanie powinno zawierać: •Informacje o warunkach użytkowania materiałów i wyrobów, jeżeli jest to niezbędne dla zdrowia lub życia człowieka. 3.Wykonawca zobowiązany jest do:a)Dostarczenia systemów dozujących i mieszających wraz z ich montażem we wskazanych miejscowościach (Tomaszów Mazowiecki, Leźnica Wielka, Nowy Glinnik, Łódź ul. Źródłowa i 6-sierpnia, Zgierz i Kutno) w następujących ilościach:•Urządzenia dozujące do płynu myjącego oraz nabłyszczacza w zmywarkach z elektronicznym pomiarem przewodności metodą indukcyjną wraz z kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją alarmową w przypadku braku płynu – w ilości 20 kpl. – do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy;•Dwu/trzy funkcyjne mieszalniki z wężem 20m – w ilości 20 kpl. – do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy,•Dozowniki do dozowania płynu na gąbkę om pojemności min. 0,8 l z możliwością kontroli wzrokowej zbiornika oraz z podziałką w ml – w ilości 30 szt.,•Dozowniki/butelki ze spryskiwaczem o poj. 0,5-1,0 litra do właściwego użytkownika środków czystości, każdy środek oraz dozowniki muszą posiadać etykiety w języku polskim z opisem stosowania (około 40 szt.)•Pompki – spryskiwacze strumieniowe z długimi wężykami o dł. 50 cm, odporne na działanie kwasów i zasad, b)Zapewnić okresowy serwis zamontowanych urządzeń;c)Wraz z przedstawicielem Zamawiającego powinien dokonać przeglądu obiektów służby żywnościowej oraz rozplanować efektywne i zasadne zamontowanie urządzeń dozujących środki;d)Przeprowadzić nieodpłatne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń, użytkowania środków chemicznych, higieny osobistej, BHP w postepowaniu z koncentratami chemicznymi, mikrobiologii i HACCP całego stanu osobowego personelu na obiektach przed wprowadzeniem środków do stosowania (7 stołówek i magazyny żywnościowe);e)Opracować i dostarczyć plany higieny zgodny z HACCP w oparciu o oferowane produkty gotowe do zamontowania w formie łatwo zmywalnej – 20 kpl;f)Dostarczyć odpowiednią ilość niezbędnych plansz stanowiskowych, instrukcji i plansz parametrycznych.4.Produkty z zadań 2,3,4,5,6, i 7 poz. 1-14 – minimalny okres ważności powinien wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy. 5.Produkty z poz. 26-34 (zadanie nr 7) muszą posiadać atest lub certyfikat produktu lub ulotki producenta na kontakt z artykułami żywnościowymi. Towary muszą być fabrycznie nowe, zgodnie z HACCP nieużywane oraz odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych dostarczonych środków w akredytowanym laboratorium spełniającym normy PN-EN ISO/IEC 17025, na zgodność z kartami charakterystyki i opisami na koszt Wykonawcy jeden raz w czasie trwania umowy. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy od daty odbioru towaru.3.Wymagania dla zadań nr 8 - 14.Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. 4.Wymagania dla zadania nr 15.•Mydło toaletowe – mydło toaletowe ze składnikami nawilżającymi i chroniącymi przed wysuszaniem, zawartość kwasów tłuszczowych min. 70%, ekstrakty roślinne (np. oliwkowe), pH 5,5 -7. Opakowanie: kostka 100g, opakowanie z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące od dnia dostawy trwale naniesiona na opakowanie (nie naklejana). Musi posiadać zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach•Krem ochronny do rąk 50 ml - krem ochronny glicerynowy do rąk do codziennej pielęgnacji skóry dłoni, skład aloes, substancje aktywne: gliceryna, oleje naturalne, substancje łagodzące, nawilżające i ochronne, prowitamina B5 (D-panthelon). Opakowanie pojedyncze: tuba o gramaturze 50 ml. (50g). Opakowanie zbiorcze karton. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące wytłoczona lub wykonana nadrukiem komputerowym na opakowaniu. Musi posiadać zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach•Pasta do obuwia czarna 40 g - Pasta do obuwia ze składnikami: benzyna lakowa, lanolina, wosk (wosk carnauba), barwnik, taki jak np. sadza węglowa. Jej typowa gęstość to około 0,8g/cm³, słabo rozpuszczalna w wodzie i w 65-66 % składają się na nią substancje lotne – zazwyczaj benzyna lakowa. Opakowanie: puszka z mechanizmem do otwierania 40 ml. Opakowanie zbiorcze: zgrzewka – 12 szt. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące, wytłoczona lub wykonana trwałym pismem komputerowym na puszce. Musi posiadać kartę charakterystykiMydło toaletowe dezynfekcyjne - mieszanina anionowych niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, PH neutralne dla skóry, substancja antybakteryjna 1%, bezzapachowe, nakrętka typu pull - push, gęstość właściwa w temp. 20OC min. 1,03 g/ cm3 . Opakowanie: 500ml. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące, wytłoczona lub wykonana trwałym pismem komputerowym na opakowaniu (naklejona data ważności z metkownicy, nie będzie brana pod uwagę!). Musi posiadać kartę charakterystykiTowary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru w zakresie ilości, rodzaju oraz parametrów.

II.5) Główny kod CPV: 39830000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39222100-5
39831210-1
39831240-0
39831250-3
39832000-3
39800000-0
39514200-0
33763000-6
33764000-3
33741300-9
39222000-4
18937000-6
33772000-2
18424300-0
33711900-6
39812000-7
33741100-7
39812200-9
33651100-9
33760000-5
39831600-2
33631600-8
18930000-7
38622000-1
39811000-0
39530000-6
18424000-7
39224300-1
39713430-6
44410000-7
31500000-1
30190000-7
44400000-4
44511000-5
34900000-6
44423200-3
39254120-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia niżej wymienionych dokumentów:•aktualne karty charakterystyki dla każdego produktu chemicznego opisanego w formularzu cenowym;•zaświadczenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych odnośnie pozwolenia na obrót substancją biobójczą (zadanie nr 2,zadanie nr 3, zadanie nr 4);•atest PZH (świadectwo jakości zdrowotnej) lub równoważny do kontaktu z żywnością;• Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o kosmetykach (zadanie nr 15 poz. 1, poz. 2).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Materiały jednorazowego użytku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy dla zadań 1-7; załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39222100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Środki do higienizacji.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33741300-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Środki do higienizacji.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33741300-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Środki do higienizacji.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy; załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33741300-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Środki do higienizacji obiektów bloku żywieniowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy; załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39831240-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Środki do higienizacji obiektów bloku żywieniowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6 stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39831250-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Środki do higienizacji obiektów bloku żywieniowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, załącznik nr 1 do umowy OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39832000-3, 39831210-1, 39830000-0, 39832000-3, 39800000-0, 39831240-0, 39830000-9, 39224320-7, 39514200-0, 39222100-5, 18937000-6, 39222000-4, 33764000-3, 33763000-6, 18424300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Środki czystości do higienizacji pomieszczeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33760000-5, 33711900-6, 39831600-2, 33711900-6, 39830000-9, 18930000-7, 39514200-0, 18424000-7, 39811000-0, 39800000-0, 33763000-6, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Sprzęt gospodarczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33530000-6, 39530000-6, 39224000-8, 44423200-3, 44400000-4, 44511000-5, 34928480-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Sprzęt gospodarczy – wyposażenia pomieszczeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39254120-4, 31500000-1, 38622000-1, 44410000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Sprzęt elektryczny czyszczący (odkurzacze, szorowarki)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713430-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Płyn do dezynfekcji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Środek do higienicznej dezynfekcji rąk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Dozownik do mydła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy atesty, aktualną kartę charakterystyki, kartę produktu, w której będą zawarte informacje z zakresu parametrów (gęstość, wydajność, właściwości chemiczne, okres gwarancji).Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44410000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Środki higieny osobistej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:•Mydło toaletowe – mydło toaletowe ze składnikami nawilżającymi i chroniącymi przed wysuszaniem, zawartość kwasów tłuszczowych min. 70%, ekstrakty roślinne (np. oliwkowe), pH 5,5 -7. Opakowanie: kostka 100g, opakowanie z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące od dnia dostawy trwale naniesiona na opakowanie (nie naklejana). Musi posiadać zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach•Krem ochronny do rąk 50 ml - krem ochronny glicerynowy do rąk do codziennej pielęgnacji skóry dłoni, skład aloes, substancje aktywne: gliceryna, oleje naturalne, substancje łagodzące, nawilżające i ochronne, prowitamina B5 (D-panthelon). Opakowanie pojedyncze: tuba o gramaturze 50 ml. (50g). Opakowanie zbiorcze karton. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące wytłoczona lub wykonana nadrukiem komputerowym na opakowaniu. Musi posiadać zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach•Pasta do obuwia czarna 40 g - Pasta do obuwia ze składnikami: benzyna lakowa, lanolina, wosk (wosk carnauba), barwnik, taki jak np. sadza węglowa. Jej typowa gęstość to około 0,8g/cm³, słabo rozpuszczalna w wodzie i w 65-66 % składają się na nią substancje lotne – zazwyczaj benzyna lakowa. Opakowanie: puszka z mechanizmem do otwierania 40 ml. Opakowanie zbiorcze: zgrzewka – 12 szt. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące, wytłoczona lub wykonana trwałym pismem komputerowym na puszce. Musi posiadać kartę charakterystykiMydło toaletowe dezynfekcyjne - mieszanina anionowych niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, PH neutralne dla skóry, substancja antybakteryjna 1%, bezzapachowe, nakrętka typu pull - push, gęstość właściwa w temp. 20OC min. 1,03 g/ cm3 . Opakowanie: 500ml. Data ważności nie krótsza niż 24 miesiące, wytłoczona lub wykonana trwałym pismem komputerowym na opakowaniu (naklejona data ważności z metkownicy, nie będzie brana pod uwagę!). Musi posiadać kartę charakterystykiTowary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru w zakresie ilości, rodzaju oraz parametrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33711900-6, 39812000-7, 33741100-7, 39812200-9, 33651100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: