ML Sp. z o.o.
Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiatowych

31-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY
AL. JANA PAWŁA II 70,00-175 WARSZAWA
tel. 22 536 57 08,
fax. 22 860 29 85
e-mail: katarzyna.maciejewska@arimr.gov.pl,
http:// www.arimr.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568217-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY: Dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY, krajowy numer identyfikacyjny 010613083, ul. AL. JANA PAWŁA II  70 , 00-175  WARSZAWA, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 536 57 08, , e-mail katarzyna.maciejewska@arimr.gov.pl, , faks 22 860 29 85.
Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arimr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiatowych
Numer referencyjny: BOR07.2610.3.2020.KM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy: 1) materiałów biurowych (część I), 2) papieru kserograficznego (część II) na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiatowych rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, na które dopuszcza składanie ofert częściowych, w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy Pzp, na jedną z wybranych części, bądź na obydwie części.

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30197644-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. dla części I:Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawy) materiałów biurowych o wartości co najmniej 200 000,- PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda oraz załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.2. dla części II:Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawy) papieru kserograficznego o wartości co najmniej 200 000,- PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda oraz załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.3. dla części I i II łącznie:Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawy) materiałów biurowych o wartości co najmniej 200 000,- PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda oraz 2 dostawy (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawy) papieru kserograficznego o wartości co najmniej 200 000,- PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda oraz załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.lub zamiast tego:wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawy) materiałów biurowych i papieru o łącznej wartości co najmniej 400 000,- PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto każda oraz załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje dostawy Zamawiający uzna, że warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji dostaw do dnia wystawienia dowodu określającego czy te dostawy są wykonywane należycie wartość tych dostaw w tym okresie odpowiada wartościom określonym odpowiednio do części, na które Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Warunek doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją określonej liczby dostaw, albo jeden z wykonawców występujących wspólnie wykaże się realizacją tych dostaw (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganych dostaw, ale żaden z nich nie posiada tego doświadczenia samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wymaganej dla danego zadania liczby wykonanych dostaw), polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie odpowiedniej liczby dostaw.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - www.arimr.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta (w ramach danej części) została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich części): a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta (w ramach danego zadania) została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3 SIWZ odpowiedniego dla części, na którą/e Wykonawca składa ofertę, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i na ten dzień potwierdzać spełnianie wymagań określonych w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:a) Dla części I – dostawa materiałów biurowych:Wykonawca zobowiązany będzie złożyć szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ (karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowane materiały spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.b) Dla części II – dostawa papieru kserograficznego:Wykonawca zobowiązany będzie złożyć szczegółowe specyfikacje techniczne, bądź katalogi lub wydruki z katalogu umieszczonego na stronie internetowej z zaznaczeniem papieru, który Wykonawca oferuje w postępowaniu, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego papieru z wymaganiami SIWZ. Powyższe dokumenty muszą odnosić się do wszystkich rodzajów papieru, objętych przedmiotem zamówienia. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany papier spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Tabeli B) Załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy. UWAGA!W przypadku pobierania ze strony internetowej wydruku (np. kart katalogowych) potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, mamy do czynienia z kopią. Na stronie internetowej znajduje się oryginał dokumentu, wydruk z takiej strony jest kopią i musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku zaoferowania w części I - dostawa materiałów biurowych - materiałów równoważnych dla pozycji, w których zostały podane nazwy własne produktów – tj. poz. 4-5, 35, 70, jak też dla pozycji: 6-10 Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą próbki oraz szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ (karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowane materiały spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy. 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego - zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdziału VII ust. 2 pkt 1) SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ); 5. Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy do trzech jednostek Mazowieckiego OR20,00
termin dostawy do Biur Powiatowych20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,b) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4. W przypadku, gdy towar określony w Załączniku nr 1 do umowy, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem, Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w umowie.5. W przypadku zmiany siedziby którejś z lokalizacji Zamawiającego, w ramach tego samego powiatu, Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o nowej lokalizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Modyfikacja ta nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw do nowej siedziby.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).2. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, Wykonawcy są obowiązani składać:1) Ofertę (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ), pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (oryginał);2) Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (których wzory zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ ) w formie pisemnej (oryginał);3) Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;4) Pełnomocnictwo - w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie, lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa;5) Zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał) - jeśli dotyczy.3. Poświadczanie kopii oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3) następuje poprzez opatrzenie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAMAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNYAl. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa6. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę e-mailem należy kierować na adres: katarzyna.maciejewska@arimr.gov.pl7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.8. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 i Dz. U. 2018 r. poz. 1993 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów” oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w ust. 11.13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawy materiałów biurowych na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem I części zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do trzech jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie Warszawy i 37 Biur Powiatowych na terenie województwa mazowieckiego. Wykaz asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia, w tym opis jakościowy zawarty został w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2. Ilości wskazane w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na materiały biurowe w okresie następnych 12 miesięcy. Ilości te przyjęte są do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający zastrzega, iż umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków.3. Łączna wartość brutto zrealizowanych dostaw nie przekroczy maksymalnej łącznej wartości brutto umowy, określonej na podstawie oferty Wykonawcy.4. Wykonawca dostarczy materiały biurowe na własny koszt i ryzyko do jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a do SIWZ oraz dokona rozładunku w miejsce wskazane przez Kierownika danego Biura Powiatowego lub wyznaczonego w umowie do koordynacji i uzgodnień pracownika Zamawiającego.5. Dostawy do Biur Powiatowych (poz. 1 - 37 Załącznika nr 2 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a do SIWZ) zostaną zrealizowane przez Wykonawcę jednorazowo w terminie określonym na podstawie oferty Wykonawcy. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia obejmującego wszystkie Biura Powiatowe, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Planowane do dostarczenia ilości materiałów biurowychw jednorazowej dostawie do BP znajdują się w Załączniku nr 8a do SIWZ. Zmiany ilościowe - o których mowa w pkt 1.2. - w zakresie tej części dostaw materiałów biurowych, obejmą wartość nie większą niż 10 % wartości zawartej umowy.6. Dostawy do trzech jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie Warszawy (poz. 38 Załącznika nr 2 do umowy, stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ) będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w terminie określonym na podstawie oferty Wykonawcy. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.7. Materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnym opakowaniu. Ponadto muszą spełniać wymagania określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), który stanowi, że przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim: a) określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;b) umożliwiających identyfikację towaru.Uwaga: Zamawiający odstępuje od żądania oryginalnego opakowania w przypadku dostarczania do danej jednostki Zamawiającego ilości mniejszej niż najmniejsza jednostka opakowania zbiorczego danego towaru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały biurowe opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zapis ten dotyczy również końcówki danego towaru (jeśli jest mniejszej niż najmniejsza jednostka opakowania zbiorczego) dostarczanego w większych ilościach do jednostek Zamawiającego.8. Materiały biurowe muszą odpowiadać normom jakościowym, obowiązującym w obrocie krajowym do celów, dla których zostały wytworzone i muszą być objęte 12 miesięczną gwarancją jakości.9. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych materiałów biurowych zostały określone w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający przez podanie w SIWZ nazw własnych niektórych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określił minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, parametry pracy, zastosowany materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka), jakie powinny spełniać oferowane materiały biurowe. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. na materiały o innych nazwach niż podane w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ (dot. poz. 4-5, 35, 70). Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego. Szczegółowe kryteria równoważności dla ww. pozycji zostały określone w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ. 11. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego oraz oferowania produktów z pozycji 6-10, Wykonawca zobowiązany jest do ich jednoznacznego określenia w odpowiedniej pozycji Tabeli A) formularza ofertowego poprzez wskazanie na konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki, znaku towarowego, nazwy producenta oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania oferowanego wyrobu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.12. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 13. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego oraz oferowania produktów z pozycji 6-10 Tabeli A) formularza ofertowego, Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą próbki oferowanych artykułów biurowych oraz stosowne dokumenty określone w rozdziale VI ust. 3 pkt 3.3. lit. a) SIWZ.14. Każda z przekazywanych Zamawiającemu próbek powinna być oznakowana nazwą/logo Wykonawcy lub też innym jednolitym dla całego asortymentu znakiem odróżniającym próbki od próbek pozostałych Wykonawców. Oznakowanie powinno być umieszczone na każdej próbce w sposób trwały (np. naklejka), tj. uniemożliwiający przemieszczenie lub zagubienie oznakowania.1.15. W przypadku kiedy parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne bądź użytkowe oferowanych przez Wykonawcę materiałów biurowych będą mniej korzystne niż opisane w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.Prawo opcji16. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia w zakresie części I z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.17. W ramach opcji Zamawiający będzie posiadał możliwość zakupienia dodatkowych materiałów biurowych (z wyłączeniem materiałów określonych szczegółowo w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy). W ramach niniejszej opcji Zamawiający ma prawo zakupić dostępne u Wykonawcy dodatkowe materiały biurowe, które nie są możliwe do identyfikacji na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, gdyż potrzeba ich zakupienia może wystąpić w trakcie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Dodatkowe materiały biurowe będą zamawiane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania zawartej umowy. Cena zakupu dodatkowych materiałów biurowych nie będzie wyższa od ceny określonej w obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, cenniku Wykonawcy lub w przypadku braku jego obowiązywania u Wykonawcy, cena ta będzie każdorazowo określana w informacji cenowej uzyskiwanej od Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca każdorazowo dostarczy w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania takiego żądania, aktualne cenniki i/lub wskaże adresy stron internetowych, na których zamieszczone są ww. cenniki. Zamawiający na wykorzystanie niniejszej opcji przeznaczy maksymalnie kwotę 15 000,00 zł brutto.18. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej zlecenia (w przedmiocie skorzystania z prawa opcji) z określoną liczbą i rodzajem dodatkowych materiałów biurowych. Termin realizacji każdego zlecenia w ramach opcji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty jego otrzymania. 19. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub niewykorzystania całego jej zakresu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. Brak złożenia przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w pkt 1.16. powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30192100-2, 30192121-5, 30192125-3, 30192130-1, 30192160-0, 30197000-6, 30197320-5, 30197330-8, 30199230-1, 30199500-5, 22600000-6, 22814000-9, 24910000-6, 22800000-8, 30141200-1, 30237430-2, 39241200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy do trzech jednostek Mazowieckiego OR20,00
termin dostawy do Biur Powiatowych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawy papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego do trzech jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie Warszawy i 37 Biur Powiatowych na terenie województwa mazowieckiego. Wykaz asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia, w tym opis jakościowy zawarty został w Tabeli B) Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.2. Ilości wskazane w Tabeli B) Załącznika nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na papier kserograficzny w okresie następnych 12 miesięcy. Ilości te przyjęte są do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający zastrzega, iż umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków.3. Łączna wartość brutto zrealizowanych dostaw nie przekroczy maksymalnej łącznej wartości brutto umowy, określonej na podstawie oferty Wykonawcy.4. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy papier kserograficzny do jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 7b do SIWZ oraz dokona rozładunku w miejsce wskazane przez Kierownika danego Biura Powiatowego lub wyznaczonego w umowie do koordynacji i uzgodnień pracownika Zamawiającego.5. Dostawy do Biur Powiatowych (poz. 1 - 37 Załącznika nr 2 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 7b do SIWZ) zostaną zrealizowane przez Wykonawcę maksymalnie dwukrotnie do każdego z BP (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Pierwsza dostawa do Biur Powiatowych zrealizowana zostanie w terminie określonym na podstawie oferty Wykonawcy. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia obejmującego wszystkie Biura Powiatowe, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Planowane do dostarczenia ilości papieru kserograficznego w pierwszej dostawie do BP, znajdują się w Załączniku nr 8b do SIWZ. Zmiany ilościowe - o których mowa w pkt 2.2. - w zakresie tej części dostaw papieru, nie spowodują zmniejszenia łącznej ilości zamawianego papieru w formacie A5, określonej w Tabeli B) Załącznika nr 1 do SIWZ.Druga dostawa do Biur Powiatowych realizowana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Termin drugiej dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia do wskazanego Biura Powiatowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.6. Dostawy do trzech jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie Warszawy (poz. 38 Załącznika nr 2 do umowy, stanowiącej załącznik nr 7b do SIWZ) będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie (wielokrotnie) w terminie określonym na podstawie oferty Wykonawcy. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.7. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych papieru kserograficznego będącego przedmiotem zamówienia zostały określone w Tabeli B) Załącznika nr 1 do SIWZ. Dostarczany w ramach niniejszej umowy papier kserograficzny musi być w oryginalnym opakowaniu. Uwaga: Zamawiający odstępuje od żądania oryginalnego opakowania w przypadku dostarczania papieru w formacie A5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć papier A5 opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania oraz umożliwiających identyfikację towaru.8. Papier kserograficzny musi odpowiadać normom jakościowym, obowiązującym w obrocie krajowym do celów, dla których zostały wytworzone i musi być objęty 12 miesięczną gwarancją jakości. 9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanego papieru w odpowiedniej pozycji Tabeli B) formularza ofertowego poprzez wskazanie na konkretny papier, wskazanie nazwy producenta, określenie gramatury, grubości, białości nieprzezroczystości, gładkości. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania oferowanego papieru Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.10. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego stosowne dokumenty określone w rozdziale VI ust. 3 pkt 3.3. lit. b) SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy do trzech jednostek Mazowieckiego OR20,00
termin dostawy do Biur Powiatowych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: