ML Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza
Łąki 2,05-870 Błonie
tel. 22 725 48 48,
fax. 22 725 48 48
e-mail: szkola.blonie@wp.pl,
http:// www.zs1-blonie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585323-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza: Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza, krajowy numer identyfikacyjny 35085000000000, ul. Łąki  2 , 05-870  Błonie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 725 48 48, , e-mail szkola.blonie@wp.pl, , faks 22 725 48 48.
Adres strony internetowej (URL): www.zs1-blonie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zs.samorzad.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w jednej kopercie oznakowanej nazwą wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący: Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2, 05-870 Błonie „Dostawa wyposażenia do pracowni dla zawodu technik logistyk oraz dostawa sprzętu komputerowego.”
Adres:
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2, 05-870 Błonie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”
Numer referencyjny: ZS/343/3/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa wyposażenia do pracowni dla zawodu technik logistyk oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem:1. Urządzenie do oznaczania i identyfikowania ładunków – czytnik kodów kreskowych – 2 sztuki,2. Drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych – 1 sztuka,3. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 2 sztuki,4. Komputer przenośny z pakietem programów biurowych oraz programami do prowadzenia gospodarki magazynowej – 10 sztuk,5. Projektor multimedialny – 2 sztuki,6. Ekran projekcyjny – 1 sztuka,7. Tablica flipchart – 1 sztuka,8. Drukarka – 2 sztuki,9. Drukarka 3D + materiały do drukowania – 2 sztuki,10. Oprogramowanie do tworzenia grafiki – Pakiet Adobe – opłata roczna – 10 sztuk,

II.5) Główny kod CPV: 39162110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30216130-6
30232100-5
30213100-6
38652100-1
38653400-1
30195913-5
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:a. Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru załączniku nr 3 do SIWZ.b. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.c. Zdolność techniczna lub zawodowa. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywała lub wykonuje co najmniej dwie dostawy z zakresu przedmiotu zamówienia w danej części na którą składa ofertę, o łącznej wartości co najmniej 25.000,00 zł.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie prze wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a) 6 a – zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) 6 b – zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 6.7. W celu oceny, czy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, w których wskazane zdolności dotyczą.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: . Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru załączniku nr 3 do SIWZ.b. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.c. Zdolność techniczna lub zawodowa. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywała lub wykonuje co najmniej dwie dostawy z zakresu przedmiotu zamówienia w danej części na którą składa ofertę, o łącznej wartości co najmniej 25.000,00 zł.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie prze wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a) 6 a – zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) 6 b – zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 6.7. W celu oceny, czy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, w których wskazane zdolności dotyczą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c. Zdolność techniczna lub zawodowa. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywała lub wykonuje co najmniej dwie dostawy z zakresu przedmiotu zamówienia w danej części na którą składa ofertę, o łącznej wartości co najmniej 25.000,00 zł.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie prze wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a) 6 a – zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) 6 b – zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 6.7. W celu oceny, czy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, w których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa:- odpis z właściwego rejestru lub centralne ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.(Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenia wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumenty złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 1. Zapisy w pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie wykonawcy (jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów). Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, wykonawca na wezwanie zamawiającego złoży karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ.2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest:a. zamieścić informację o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodległa wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ.b. złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZc. złożyć dokumenty, a w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub według załącznika nr 4 do SIWZ – które określą w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego- zakres i okres innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienie publicznego- czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (na lub według załącznika nr 5 do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
a – cena ofertowa (C) – 60% b – termin dostawy (T) – 20% c – gwarancja (G) – 20% Całkowita ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: Pi = Ci +Ti + Gi gdzie: i – numer oferty badanej Pi – ocena punktowa oferty badanej. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.0,00
2. Kryterium cena (C) maksymalnie 60 punktów. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczonych według wzoru: Ci = cena najniższa x 60 punktów / cena oferty badanej i – numer oferty badanej Ci – liczba punktów za kryterium „cena” Wynika zaokrągla się do dwóch0,00
3. Kryterium termin wykonania (T) – maksymalnie 20 punktów. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie termin wykonania ( dostawy) 14 dni kalendarzowych i krótszy, do oferty zostanie przyjęte 14 dni kalendarzowych. Oferty zawierające termin wykonania dłuższy niż 21 dni kalendarzowych zostaną odrzucone.0,00
4. Kryterium okres gwarancji (G) – maksymalnie 20 punktów. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji równy l0,00
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. 6. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej – w górę, poniżej 5 – w dół).0,00
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. 6. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej – w górę, poniżej 5 – w dół).0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:- zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania w następujących przypadkach: a) obniżenie ceny jednostkowej przez wykonawcę, b) zmiany urzędowej podatku VAT, c) zmiany numeru katalogowego producenta.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH