Przetarg

Usługa druku dla programu Creative Europe Desk Polska wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

25-06-2021, 14:09

Dane kontaktowe

Instytut Adama Mickiewicza
Mokotowska 25,00-560 Warszawa
e-mail: kkieloch@iam.pl
http:// www.iam.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku dla programu Creative Europe Desk Polska wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkieloch@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku dla programu Creative Europe Desk Polska wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c833ed95-d59d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014522/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Usługa druku dla WPE wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iam.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iam.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: kkieloch@iam.pl;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga założenia konta.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zostały szczegółowo opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, która jest dostępna na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych.
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB ram, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w tym: Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer minimalna wersja 10.0, zaleca się jej aktualną wersję;
4) włączona obsługa JavScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/IAM/2021/06

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku dla programu Creative Europe Desk Polska wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Specyfikacja druków Creative Europe Desk Polska

1. Magazyn CED 2/2021
• Format A4, druk dwustronny kolorowy (4+4)
• Ilość stron: 28+4/32
• Rodzaj papieru: kreda mat, środek: 170 g/m2; okładka: 250 g/m2
• Oprawa zeszytowa
• Nakład: 650 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton

2. Ulotka tematyczna MEDIA dla konkretnej grupy odbiorców (1)
• Format A5
• Papier: kreda mat. 300 g
• Zadruk: 4+4
• Ilość stron: 4 (bigowanie po dłuższym boku)
• Nakład: 600 egz.
• Pakowanie po 50 sztuk

3. Ulotka tematyczna MEDIA dla konkretnej grupy odbiorców (2)
• Format A5
• Papier: kreda mat. 300 g
• Zadruk: 4+4
• Ilość stron: 4 (bigowanie po dłuższym boku)
• Nakład: 600 egz.
• Pakowanie po 50 sztuk

4. Broszura „Inicjatywy Unii Europejskiej dla sektora kultury”
• Format: A5
• Rodzaj papieru: okładka - kreda mat 300g, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 170 g/m2
• Druk offsetowy
• Zadruk: 4+4
• Oprawa zeszytowa po długim boku
• Ilość stron: 4+4/8
• Nakład: 400 szt.
• Pakowanie: po 50 sztuk w papier/karton


5. Dwa Roll-upy ( komponent Kultura i komponent Media)
• Mocna konstrukcja wszystkich profili aluminiowych; składany 3-częściowy maszt aluminiowy wyposażony w pewny i niewidoczny od frontu zaczep, szeroka, stabilna kaseta ze sztywnego, grubego aluminium, nie wymagająca dodatkowych nóżek; wałek z listwą zaciskową - bezklejowy montaż (wzór kasety na załączonym zdjęciu). Torba transportowa z grubą wkładką, wyposażona w wygodny, regulowany pas naramienny oraz dodatkową kieszeń na maszt. Druk pełnokolorowy na surowcu FUJI Solvent RollUp Film; parametry wydruku: rozdzielczość 720 dpi; ilość kropelek na cal kwadratowy 320.
• 24-miesięczna gwarancja jakości.
• Wymiary: 1000mm x 2000mm
• Nakład: 2 szt. (dwie różne grafiki)
6. Koperty C4 z logotypem i danymi kontaktowymi

· Koperta biała C4 z rozszerzonymi bokami i dnem (wymiary 229 mm x 324mm x 38mm)

· Druk 4+0, kolor, 130 g/m2

· Nakład: 2000 sztuk

7. Koperta B5 z logotypem i danymi kontaktowymi

· Koperta B5 biała (wymiary 176 mm x 250 mm)
· Druk 4+0, kolor
· Nakład: 1000 sztuk


Realizacja oznacza wykonanie i dostarczenie nakładu (wraz z wniesieniem) bezpośrednio do siedziby Wydziału Programów Europejskich IAM- Al. Ujazdowskie 41 (III p. – możliwość skorzystania z windy), Warszawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

próbka publikacji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty;
4) próbkę publikacji, przy czym próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie z zachowaniem postanowień art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma, pod adresem https://iam.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kryterium jakość, maksymalnie 40 pkt.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane przez komisję przetargową w skali od 0-40 na podstawie złożonej przez Wykonawcę próbki podobnej publikacji do publikacji z punktu 1 „Magazyn CED 2/2021.
Ocenie podlegać będzie:
- jakość druku (estetyka), brak smug i przebarwień, brak rozmazywania się druku, jednolitość barwy na całej powierzchni, trwałość koloru - max. 20 pkt.
- estetyka wykonania publikacji - precyzja, gładkość i równomierność obciętych kartek - max. 10 pkt.
- oprawa zeszytowa publikacji – jakość i precyzyjność złożenia– max. 10 pkt.
2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 05.07.2021r. do godziny 11:00, natomiast próbkę publikacji stanowiącą część oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza (recepcja), ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, do dnia 05.07.2021r,. do godziny 11:00.
Opakowanie z próbką powinno być oznakowane w poniższy sposób:
„Próbka do postępowania 3/IAM/2021/06. Nie otwierać przed dniem 05.07.2021 r., godz. 11:30”
adresat: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie próbki, jej wcześniejsze otwarcie w przypadku nieprawidłowego oznaczenia opakowania.
2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi