Przetarg

Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Industria, t. 2 oraz Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku

25-06-2021, 15:56

Dane kontaktowe

Muzeum Śląskie w Katowicach
T. Dobrowolskiego 1,40-205 Katowice
tel. + 48 32 779 93 01
e-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
http:// https://muzeumslaskie.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Industria, t. 2 oraz Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Dobrowolskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-205

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 779 93 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Industria, t. 2 oraz Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e642ede7-d5a8-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000458/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Druk książek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest platforma zakupowa, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres: platformazakupowa.pl. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
2. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings w zakładce „Postępowania”. Z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie, aby przejść do zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania.
3. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacjach awaryjnych, np. nie działa Platforma. W treści korespondencji należy przywołać co najmniej znak sprawy ZP-DKB-261-3/21.
4. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie drogą elektroniczną wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Wiadomość Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Uwaga. Formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” nie służy do składania oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami w rozdziale XII SWZ.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
5) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
6. Zamawiający informuje, że:
1) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pism, wyjaśnień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz złożona za pośrednictwem Platformy, pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej (rozdz. IX ust. 14 SWZ);
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa w ust. 8 powyżej (rozdz. IX ust. 13 SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany jest złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
próbkę - wykonany przez siebie jeden egzemplarz KSIĄŻKI. Szczegóły dotyczące parametrów technicznych książki zawarto w sekcji V pkt 5.8 niniejszego ogłoszenia (rozdz. X ust. 3 SWZ).
Książkę, o której mowa powyżej, należy złożyć wyłącznie w postaci fizycznej próbki, w siedzibie Zamawiającego: tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.10. Książkę należy złożyć do terminu składania ofert, o którym mowa w sekcji VIII pkt 8.1 niniejszego ogłoszenia (rozdz. XII ust. 1 SWZ). W przypadku złożenia książki drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.
Zaleca się książkę opakować tak, by z zawartością opakowania nie można się było zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie należy zatytułować w następujący sposób:
…………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
Próbka w postępowaniu pn.:
„Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Industria, t. 2 oraz Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku”, znak sprawy ZP-DKB-261-3/21.
Nie otwierać przed dniem 05.07.2021 r., godz. 10:10.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
c) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dalej łącznie „Pani/Pana”;
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 0000335959;
7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od początku roku następnego po udzieleniu zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż 10 lat licząc od początku roku następnego po zawarciu umowy, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
b) na w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
c) podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-DKB-261-3/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i oprawa dwóch nakładów książek, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
1) Książka: Industria. Konteksty nieoczywiste, t. 2
ISBN 978-83-65945-20-4
Nakład: 500 egz.
2) Książka: Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku
ISBN 978-83-65945-22-8
Nakład: 500 egz.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdy z ww. nakładów książki w terminie do 18 dni licząc od następnego dnia po przekazaniu przez Zamawiającego materiałów do wykonania nakładu danej książki. Zamawiający przekaże materiały do wykonania każdej z dwóch części przedmiotu umowy, nie później niż do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania plików do druku każdej z części przedmiotu umowy w tym samym czasie (tj. w tym samym dniu) i w takim przypadku Wykonawcę obowiązuje każdorazowo ww. termin wykonania przedmiotu umowy. Terminy wykonania nie mogą ulegać z tego tytułu jakiemukolwiek wydłużeniu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, dalej „Pracowników”.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia Pracowników na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę:
obsługa maszyn drukarskich i introligatorskich, które to czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale VII ust. 5 SWZ będą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dostawców materiałów. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy istotnych postanowień umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Szczegółowy opis
kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny zawiera rozdział XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji V pkt 5.5. ogłoszenia (rozdziale VI ust. 1 SWZ) (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego i zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt 5.5 ogłoszenia (rozdziale VI ust. 1 SWZ) (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej (rozdz. VI ust. 2 SWZ), złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-2) powyżej (rozdz. VI ust. 2 pkt 1)-2) SWZ), które składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Informacja dla Wykonawcy zagranicznego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej (rozdziale VI ust. 2 pkt 2) SWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument lub dokumenty, o którym mowa w ust. 4 powyżej (rozdziale VI ust. 9 SWZ), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Forma składanych dokumentów i oświadczeń: SWZ rozdz. VI ust. 10-12

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany jest złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
próbkę - wykonany przez siebie jeden egzemplarz książki (tylko jeden egzemplarz będzie brany pod uwagę przy ocenie oferty), o parametrach technicznych jak najbardziej zbliżonych do parametrów jednej z książek opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. książka musi spełniać następujące parametry techniczne:
- środek wydrukowany techniką druku offsetowego w co najmniej czterech kolorach (CMYK),
- musi zawierać ilustracje lub zdjęcia wykonane w co najmniej czterech kolorach (CMYK),
- oprawa twarda, szyto-klejona, całopapierowa, z wyklejką.
1) Ww. próbka (książka):
a) służy potwierdzeniu, że oferowana przez Wykonawcę usługa druku i oprawy książek spełnia określone przez Zamawiającego wymagania dotyczące prawidłowej realizacji zamówienia oraz posiada ww. cechy (parametry techniczne) analogiczne do będących przedmiotem dostawy,
b) będzie podlegała ocenie w kryterium „Jakość”;
2) Wykonawca musi udowodnić, że złożona wraz z ofertą książka została przez niego wykonana, np. poprzez złożenie oświadczenia w treści Formularza ofertowego. Formularz ofertowy został opracowany przy założeniu, że Wykonawca składa ww. oświadczenie wraz ze złożeniem oferty.
Wykonawca może za pomocą innych przedmiotowych środków dowodowych wykazać, iż książka złożona wraz z ofertą została przez niego wykonana. Dowodem może być wpis w stopce redakcyjnej książki lub inne dokumenty ten fakt potwierdzające. W takiej sytuacji Wykonawca winien odpowiednio zmodyfikować treść ust. 4 Formularza oferty;
3) Zamawiający informuje, że dostarczona wraz z ofertą książka podczas badania może zostać uszkodzona;
4) Książkę, o której mowa powyżej (rozdziale X ust. 3 SWZ) należy złożyć wyłącznie w postaci fizycznej próbki, w siedzibie Zamawiającego, do terminu składania ofert o którym mowa w sekcji VIII pkt 8.1 ogłoszenia (rozdziale XII ust. 1 SWZ).
5) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 2) powyżej (rozdziale X ust. 3 pkt 2) SWZ) (dowody, że książka złożona wraz z ofertą została wykonana przez Wykonawcę), Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w formie lub postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 11 SWZ;
6) Jeżeli Wykonawca nie dostarczy jednego egzemplarza książki, o której mowa powyżej (w rozdziale X ust. 3 SWZ) do terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. W przypadku dostarczenia większej ilości książek, Zamawiający wezwie Wykonawcę o wskazanie, która książka ma zostać zbadana i oceniona przez Zamawiającego;
7) W przypadku gdy złożona książka nie będzie spełniała wszystkich parametrów technicznych, o których mowa w rozdziale X ust. 3 SWZ, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2) SWZ): dowodów, że książka złożona wraz z ofertą została wykonana przez Wykonawcę, lub złożone ww. przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wraz ze złożeniem oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy (w tym Wykonawcy wspólnie składającego ofertę) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: SWZ rozdz. VI ust. 10-12.
4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć w niniejszym postępowaniu zawarto w sekcji V pkt 5.5-5.6 oraz 5.11 niniejszego ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy - zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmian przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację umowy - w takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy gdy wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli Stron, na których powstanie żadna ze Stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic, anomalia pogodowe. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej, w okresie którym przedmiot umowy nie będzie mógł być realizowany;
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu braku przekazania przez Zamawiającego materiałów do wykonania danego nakładu książki, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie w takim przypadku wydłużony o czas opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu materiałów do wykonania danego nakładu książki. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy po zmianie, przy jednoczesnym zachowaniu terminów częściowych podanych w OPZ, nie będzie jednak dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może ulec zmianie;
4) zmiany parametrów technicznych charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu usługi, jednakże pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę parametrów nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
5) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości netto umowy (bez podatku VAT), wynikającej z szczegółowej wyceny przedmiotu zamówienia zawartej w Załączniku nr 2 do umowy;
6) zmiany formy płatności (z jednoczęściowej na częściową) za realizację nakładu książki w przypadku wydłużenia terminu realizacji nakładu książki oraz w przypadku niewykonania nakładu książki w terminie, przy czym płatności częściowe będą obejmowały maksymalnie 90% ceny danego nakładu książki, pozostała część należności będzie płatna po dokonaniu odbioru końcowego nakładu książki;
7) konieczności zmiany zakresu zamówienia lub sposobu jego wykonania, w przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, a które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie niniejszej umowy, stosownie do art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) czy zmiany danych adresowych.
4. Warunkiem dokonania zmiany jest przedłożenie przez jedną ze Stron umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-03

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi