Przetarg

35.2022. Dostawa sprzętu biurowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

25-05-2022, 12:08

Dane kontaktowe

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
ul. Wiślna 7,31-007 Kraków
e-mail: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl
http:// http://www.malopolskie.kas.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
35.2022. Dostawa sprzętu biurowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiślna 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

35.2022. Dostawa sprzętu biurowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ae1add4-db34-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077737/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, między innymi skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający
(zwanej dalej: Platformą) dostępnej na stronie internetowej pod adresem:
https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl . Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu Platformy pod adresem:
https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl , za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Informacje dotyczące przystąpienia i złożenia oferty z wykorzystaniem Platformy pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (plik w formacie pdf – Instrukcja dla Wykonawcy).
Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Platformy na subdomenie Zamawiającego pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl lub na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z serwisem dostępnym, pod numerem telefonu +48 22 25 72 223 oraz adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania, przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem,
o którym mowa w ust. 14, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) zastosowanie przeglądarek Internet Explorer wersja 11 lub nowszych, Firefox wersja 10 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScript;
2) strona internetowa jest optymalizowana od rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;
3) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 14, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zalecanym formatem jest pdf.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy zamieszczonej na Platformie pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12 25 57 347, e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl);
2) w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.krakow@mf.gov.pl
lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, z dopiskiem IOD na kopercie;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1201-ILL-5.260.35.2022. prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 pzp oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Izba Administracji Skarbowej w Krakowie prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp.
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający na podstawie art. 19 ust.4 pzp informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 93 szt. skanerów A4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 65 szt. czytników kodów kreskowych,

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 65 szt. drukarek kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do każdego urządzenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia:
- dla Części I:
Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w części I – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ.
- dla części II:
Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w części II – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do SWZ.
- dla części III:
Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w części III – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6c do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- dla Części I:
Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w części I – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ.
- dla części II:
Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w części II – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do SWZ.
- dla części III:
Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w części III – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6c do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz oferty
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
*W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) przedmiotowe środki dowodowe (Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę
4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - odpowiednie pełnomocnictwo;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) brakiem podstaw wykluczenia powinien wykazać się każdy z Wykonawców samodzielnie;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 455 ustawy oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak