Przetarg

Zakup sprzętu komputerowego do Systemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

25-05-2022, 13:11

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83,90-436 Łódź
tel. 422899761
e-mail: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl
http:// www.lodzkie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego do Systemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-436

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422899761

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego do Systemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf4c8736-d5d0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047029/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup sprzętu komputerowego do Sytemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji będzie odbywać się w języku polskim, za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „KORESPONDENCJA”
3. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie e-Zamawiający na subdomenie Izby Administracji
Skarbowej w Łodzi, https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do złożenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku
z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnianie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyśpieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Wykonawca
powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
zakupowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, + 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz. 09.00 – 17.00), email:
oneplace@marketplanet.pl.
5. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020, poz.
2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z
podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje oraz uprawnienia do instalacji oprogramowania
potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
5) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0 .
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o których mowa w pkt 5, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.
plików o wielkości do 80 MB w formatach: w formacie danych: txt, rtf, pdf, odt, ods, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, zip,7z;. Zalecanym formatem jest pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki
83, 90-436 Łódź;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.lodz@mf.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego do Systemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi”, znak sprawy: Nr 1001-
ILZ.260.35.2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
c) spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, NIP: 526-25-35-153, REGON: 017282436, jako właściciel Platformy, na której Izba Administracji Skarbowej
w Łodzi prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl
5) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z
poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału
w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako
wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy Pzp, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO (...) Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o RODO znajduje
się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 55 sztuk Skanerów A4

4.2.6.) Główny kod CPV: 38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Opcja będzie realizowana na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę maksymalnie do:
a) 5 sztuk skanerów (część 1 zamówienia)
po cenie jednostkowej brutto urządzenia biurowego wskazanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym dla zamówienia podstawowego.
2) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach opcji.
3) Warunkiem skorzystania z opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji, bądź nie wykorzysta opcji w pełnym zakresie. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofert z każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ocen:
Cena = 80%
Gwarancja = 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 55 sztuk drukarek do kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Opcja będzie realizowana na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę maksymalnie do:
5 sztuk drukarek kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do każdego urządzenia
po cenie jednostkowej brutto urządzenia biurowego wskazanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym dla zamówienia podstawowego.
2) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach opcji.
3) Warunkiem skorzystania z opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji, bądź nie wykorzysta opcji w pełnym zakresie. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofert z każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ocen:
Cena = 80%
Gwarancja = 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 55 sztuk czytników kodów kreskowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcja będzie realizowana na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę maksymalnie do
5 sztuk czytników kodów kreskowych (część 3 zamówienia)
po cenie jednostkowej brutto urządzenia biurowego wskazanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym dla zamówienia podstawowego.
1) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach opcji.
2) Warunkiem skorzystania z opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji, bądź nie wykorzysta opcji w pełnym zakresie. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofert z każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ocen:
Cena = 80%
Gwarancja = 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp – Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) Część 1 zamówienia – Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – Załącznik nr 2a do SWZ
b) Część 2 zamówienia – Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – załącznik nr 2b do SWZ
c) Część 3 zamówienia – Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – Załącznik nr 2c do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu:
a) Część 1 zamówienia – Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – Załącznik nr 2a do SWZ
b) Część 2 zamówienia – Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – załącznik nr 2b do SWZ
c) Część 3 zamówienia – Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – Załącznik nr 2c do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania
i przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) dostarczenia innego urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry urządzenia pierwotnie oferowanego, w przypadku wycofania go z dystrybucji, w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia, przy zachowaniu tej samej ceny wykonania zamówienia;
2) terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze Stron,
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Zmianę umowy stanowi każdorazowa zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4) i ust. 2 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania zmiany.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy), a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni