Przetarg

Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego plakatów na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

04-08-2022, 12:35

Dane kontaktowe

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1,00-950 Warszawa
e-mail: office@teatrwielki.pl
http:// https://teatrwielki.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego plakatów na potrzeby
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Wielki - Opera Narodowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013055028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@teatrwielki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://teatrwielki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego plakatów na potrzeby
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5689d2dd-1167-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087519/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Druk plakatów - mały format

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrwielki.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://teatrwielki.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy
zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://teatrwielki.eb2b.com.pl/.
2. Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
wyłącznie w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 13 SWZ. Przedmiotowe
środki dowodowe przekazuje się w oryginale, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa jej Regulamin dostępny pod adresem internetowym
https://teatrwielki.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.
bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min.
2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta
(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge,
Firefox, Opera.
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
6. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
7. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane
są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez
Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
10. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ lub inne wnioski/pytania także składane są przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”.
11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
12. Szczegółowe informacje przedstawione są w rozdz. XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wyłącznie w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 13 SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w oryginale, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Przedmiotowe środki dowodowe (portfolio) należy złożyć w oryginale w terminie do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00, w miejscu: kancelaria główna – pokój A – 148 I piętro Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2) — dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00 - 950 Warszawa; tel.: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23.
Dalsze szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdz. XXIX ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.260.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, usługa drukowania plakatów w następujących formatach: 68 x 98, 118,5 x 175 oraz 32 x 45 wraz z ich transportem do wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terytorium Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Zakres i sposób realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory estetyczne druków

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe: portfolio,
zawierające 2 (dwa) rodzaje druków po 3 (trzy) egzemplarze każdego z nich.
Dwa rodzaje druków to:
1) wydruk plakatu o rozmiarach 68 x 98 cm wykonany metodą druku offsetowego według załączonego wzoru (plik pod
nazwą: Plakat_B1.pdf) (G) – 3 (trzy) egzemplarze,
oraz
2) wydruk plakatu o rozmiarach 50 x 118,5 cm wykonany metodą druku cyfrowego według załączonego wzoru (plik pod
nazwą: Plakat_CL.pdf) (H) – 3 (trzy) egzemplarze,
które pozwolą je ocenić w zakresie cech szczegółowo wskazanych w Rozdziale XXIII Ad 2 i przyznać punkty w ramach
kryterium „Walory estetyczne druków”.
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich portfolio.
Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia ww. przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Należy złożyć wraz z ofertą uzupełniony "Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy"

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Pozostałe informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały
sprecyzowane w rozdz. X, XI i XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania w następujących sytuacjach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
2) w przypadku gdy po jej podpisaniu zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości poszczególnych rodzajów drukowanego asortymentu wskazanego w Umowie - dopuszcza się taką zmianę pod warunkiem, że:
a) będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w Umowie rodzajów asortymentu (ilości jednych kosztem ilości drugich),
b) zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż wymienione w SWZ i Umowie rodzajów asortymentu, chyba, że będzie to wynikało z konieczności wyrównania wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości wskazanej w Umowie.
3) w przypadku, gdy w czasie trwania Umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota wynagrodzenia Wykonawcy, strony w drodze aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania Umowy o okres do czasu wyczerpania wartości Umowy a ceny jednostkowe określone w załączniku do Umowy nie ulegną zmianie.
4) zmiany adresu dostarczania plakatów w przypadku kiedy po podpisaniu Umowy nastąpi likwidacja / zmiana adresu (magazynu) podanego przez Zamawiającego.
Pozostałe informacje w sprawie zmiany umowy oraz warunków wprowadzenia zmian opisane zostały w par. 6 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://teatrwielki.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10