Przetarg

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki

04-08-2022, 15:56

Dane kontaktowe

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
ul. Senatorska 14,00-082 Warszawa
e-mail: wioleta.sar@msit.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/sport

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520319443

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 14

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wioleta.sar@msit.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/sport

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Urząd centralny do obsługi Ministra Sportu i Turystyki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8efa3c36-13f6-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072038/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów promocyjnych w ramach organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Erasmus+ Programme 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-msit.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 2, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem https://zamowienia-msit.ezamawiajacy.pl. Przekazanie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 Ustawy Pzp, zobowiązania podmiotu trzeciego, następuje tylko przy użyciu Platformy https://zamowienia-msit.ezamawiajacy.pl 2. Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środka komunikacji elektronicznej w zakresie przedstawienia próbek stanowiących przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdział II pkt 9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
Uwaga - korzystanie z operacyjnych przeglądarek lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
g) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png, .svg, .zip, .7z, PAdES, XAdES.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8;
2) możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez system po upływie terminu składania ofert.
Pozostałe wymagania zostały umieszczone w SWZ opublikowanej na Platformie zakupowej pod adresem: https://zamowienia-msit.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14;
b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@msit.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
f) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu* do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
Pozostałe wymagania zostały umieszczone w SWZ opublikowanej na Platformie zakupowej pod adresem: https://zamowienia-msit.
ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z możliwości sprostowania lub uzupełnienia, o których mowa w art. 16 Rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań Zamawiającego, określony został w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny ofert wg ustalonych kryteriów oceny wynosi 100 punktów.
Szczegółowy sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.
Na podstawie art. 112 Ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca dostarczał materiały promocyjne wraz z logowaniem, o wartości co najmniej 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każde, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę zamówień powtarzających się lub ciągłych Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert każde z wykazanych zamówień w zakresie dostawy materiałów promocyjnych zostało zrealizowane na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdz. 4 pkt II:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt I ppkt 4 SWZ – Zamawiający zażąda (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ):
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
Próbki materiałów promocyjnych oferowanych w ramach nw. pozycji (po jednej szt. na daną pozycję):
a) pozycja 1: Torba na zakupy z bawełny z dużymi uchwytami,
b) pozycja 2: Sportowy workoplecak,
c) pozycja 3: Ręcznik szybkoschnący,
d) pozycja 4: Flaga reklamowa,
e) pozycja 10: Parasol mały składany,
f) pozycja 11: Pasek do biegania,
g) pozycja 15: Klasyczny kubek ceramiczny,
h) pozycja 19: Skakanka z regulacją,
i) pozycja 20: Smycz tradycyjna.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX – Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ
oraz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX – Wzór stanowi Załącznik nr 3a do niniejszej SWZ.
2. Pełnomocnictwo, odpowiednio:
1) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. „Samooczyszczenie” – oświadczenie złożone zgodnie z Rozdziałem IX pkt II ust. 6 (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ust. 8 (jeżeli dotyczy).
5. Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
6. Formularz cenowy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
7. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale II ust. 9.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 ust. 3 (jeżeli dotyczy).
9. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (jeżeli dotyczy).
10. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
11. Oświadczenie o zastrzeżeniu określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja lub inne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają wraz ofertą Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać, aby umowa ta określała, wg. wyboru Zamawiającego: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac realizowanych przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
5) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
6) Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IX pkt I ust. 2 (prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej), jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (jeżeli dotyczy).
7) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
8) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w Umowie:
1) zmiana poszczególnych materiałów promocyjnych na inne niż określone w SOPZ lub Ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że produkty zastępcze spełniają minimalne wymogi określone w SWZ oraz parametry za które Wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert, a ich zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana musi być spowodowana:
a) zakończeniem przez podmiot trzeci produkcji tych materiałów promocyjnych lub wycofaniem ich z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
b) pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż te materiały promocyjne;
2) zmianę terminu realizacji dostaw ze względu na zmianę materiałów promocyjnych w sytuacji opisanej w pkt 1;
3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje Umowę, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana Umowy dokonana na podstawie pkt. 1 nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-msit.ezamawiajacy.pl. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale II ust. 9, należy złożyć w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 00- 082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).