Przetarg

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia w 2023 r

21-09-2022, 14:09

Dane kontaktowe

GMINA CZARNIA
41 ,07-431 Czarnia
tel. 297727017
e-mail: sekretariat@czarnia.com.pl
http:// czarnia.samorzady.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia w 2023 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 41

1.5.2.) Miejscowość: Czarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-431

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297727017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czarnia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: czarnia.samorzady.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia w 2023 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fd45b1f-399e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035016/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

czarnia.samorzady.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/, a także za pomocą poczty elektronicznej: fundusze@czarnia.com.pl / sekretariat@czarnia.com.pl .
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem środków określonych w ust. 1 jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415 ze zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Kontakt do Administratora: adres e-mail: wojt@czarnia.com.p lub sekretariat@czarnia.com.pl lub listownie na wyżej podany adres.
3. Z Inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@drmendyk.pl .
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.
7. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
b) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.
8. Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych, mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania – do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
9. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
11. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Państwa dane nie są przekazywane poza EOG.
12. Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FUK.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia w 2023 r. w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549.), obowiązującym miejscowo planem gospodarki odpadami oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
Szczegółowe ilości poszczególnych frakcji znajdują się w SWZ. Masy odpadów zostały oszacowane na podstawie ilości odebranych od mieszkańców gminy Czarnia
w ostatnich 12 miesiącach i mogą ulec zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: zagospodarowanie odpadów komunalnych - zakres rzeczowy nie przekroczy 10% wartości pierwotnego zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Odległość siedziby Zamawiającego do instalacji komunalnej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość siedziby Zamawiającego do instalacji komunalnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących :
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
 posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.);
 instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576.). Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jako instalację komunalną (status komunalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, kompostowi, składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne).
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dysponuje:
 instalacją komunalną, spełniającą wymogi określone w pkt. 2. b, lub urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.);
 instalacją do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP);
 instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji,
 instalacją składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.
 niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.);
b) aktualna informacja o statusie instalacji do przetwarzania odpadów, jako instalacji komunalnej;
c) oświadczenie wykonawcy w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem techniczno-zawodowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1) Zmiana sposobu świadczenia usługi związana ze zmianą ilości oddzielnie segregowanych frakcji odpadów komunalnych. Warunkiem zmiany będzie ewentualna zmiana Uchwały Rady Gminy Czarnia regulującej przedmiotowe kwestie.
2) Zmiana sposobu świadczenia usługi, której warunkiem zmiany będzie:
a) zmiana Uchwały Rady Gminy Czarnia regulującej przedmiotowe kwestie,
b) zmiana krajowych przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
c) niezależne od stron umowy zmiany organizacyjne dotyczących osób kluczowych,
d) wystąpienie nieprzewidzianej, niezawinionej przez żadną ze stron sytuacji losowej.
3) Zmiana w zakresie ceny za świadczone usługi, której warunkiem będzie:
a) Ustawowa zmiana stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy,
b) zmiana ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do zagospodarowania
w stosunku do ilości wykazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w SWZ.
4) Zmiana stron umowy, której warunkiem będzie zmiana kapitałowa, prawna lub organizacyjna stron umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.455 Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak