Przetarg

Zakup i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych z rozładunkiem i wniesieniem

18-11-2022, 15:50

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10,61-875 Poznań
e-mail: zp@ue.poznan.pl
http:// www.ue.poznan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych z rozładunkiem i wniesieniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 10

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-875

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ue.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych z rozładunkiem i wniesieniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7482e074-6742-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028361/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego i art. biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uep

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uep

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/uep, zaś ze strony Zamawiającego z adresu email zp@ ue.poznan.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w pkt. XIII.6 SWZ (ze względu na ograniczenia techniczne Zamawiający nie umieścił tekstu wskazanych punktów)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z
którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00354398/01 z dnia 2022-09-19
2022-09-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/040/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna Dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.
Papier kserograficzny/artykuły biurowe zaproponowane przez Wykonawcę, muszą być wysokiej jakości, wolne od wad i spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz:

a) artykuły papiernicze z pozycji od 2 do 10 załącznika nr 2 muszą posiadać certyfikat FSC (Forest Stewardship Council), Ecolabel lub inny równoważny, natomiast z pozycji 1 wyprodukowany w 100% z włókien wtórnych, niebielony, białość ok 60%.
b) wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe i posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
c) cały asortyment wykazany w załączniku nr 2 będzie objęty 24 miesięczną gwarancją licząc od daty dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

z opcją dodatkowego zakupu asortymentu zgodnych z postanowieniami pkt.IV, ppkt 1 SWZ za kwotę 70 000 pln brutto. Wielkość i asortyment podano w formularzu cenowym, który stanowi – załącznik nr 2 do SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe w zakresie emisji spalin przez pojazdy Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe w zakresie zastosowania chloru do bielenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy
Zamawiający dopuszcza: 1)aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,2)zmianę dotyczącą dostarczanych artykułów biurowych i papierniczych w sytuacji:a)gdy nastąpi wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta a dostępny będzie artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu określonego w SWZ (wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, Wykonawca musi pisemnie udokumentować),
b)niedostępności na rynku artykułu objętego ofertą Wykonawcy (z innych powodów niż wymieniony powyżej), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu określonego w SWZ (niedostępność danego artykułu na rynku, Wykonawca musi pisemnie uzasadnić).
3)zmianę treści umowy:a) wynikającą ze zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;b) w przypadku zmiany sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami, tj. wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany fakturowania dostaw z danego miesiąca jedną zbiorczą fakturą na koniec tego miesiąca, na podstawie wcześniej wystawionych i potwierdzonych dokumentów dostawy (WZ); szczegóły takich rozliczeń (w tym dotyczące jednorazowej zapłaty oraz wymagań, co do treści faktury m.in. konieczność wyszczególnienia poszczególnych dokumentów WZ wraz z zawierającym go asortymentem i numerem zamówienia) zostaną uzgodnione i zapisane w stosownym aneksie do umowy; c) zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie umowne netto Wykonawcy pozostaje bez zmian.
4)zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
5)w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy nie zostanie wykorzystana maksymalna kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy istnieje możliwość przedłużenia terminu obowiązującej umowy; w takiej sytuacji strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, na które opiewa niniejsza umowa.
6)Zamawiający dopuszcza zmniejszenie o 50 % zakresu przedmiotu zamówienia umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. 2.W obydwu w/wymienionych w pkt. 2 przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych zamienników, a po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, do podpisania stosownego aneksu do umowy.
3.Postanowienie ust. 2 nie uprawnia Wykonawcy do podwyższania ceny za zamienniki papieru kserograficznego i artykułów biurowych.
4.Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:1)Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę. 2)Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.3)Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,b)uzasadnienie zmiany,c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.5.Zmiana postanowień zawartej Umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt.2- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uep

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.