Przetarg

Druk i dystrybucja książek w ramach Zadania MEiN Słowniki Społeczne

18-11-2022, 21:38

Dane kontaktowe

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
ul. Mikołaja Kopernika 26,31-501 Kraków
e-mail: zp@ignatianum.edu.pl
http:// https://www.ignatianum.edu.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dystrybucja książek w ramach Zadania MEiN Słowniki Społeczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357244777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ignatianum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dystrybucja książek w ramach Zadania MEiN Słowniki Społeczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7547c414-61d1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej (strona internetowa prowadzonego postępowania) https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy
zakupowej dopuszcza się komunikację między wykonawcami a Zamawiającym (nie dot. składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: zp@ignatianum.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1,Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b)
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z6.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. b)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wymagane do badania i oceny przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbki/ książki, o których mowa w rozdz. IV SWZ należy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, w postaci 3 drukowanych książek, a przesyłkę oznaczyć poprzez podanie nazwy i nr postępowania „Druk i dystrybucja książek w ramach Zadania MEiN Słowniki Społeczne”, nr postępowania 37/BZP/2022 oraz złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Kancelarii Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków (Budynek „Zofijówka”; poziom -1), z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika, 31- 501 Kraków, 26, NIP 6761687491, REGON 357244777 (Administrator). Kontakt z Administratorem: e-mail iod@ignatianum.edu.pl lub pod nr. telefonu 123 999 502. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją zamówienia ofertowego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) art. 6ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów,
mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora,art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - cały okres trwania umowy,zgodnie z art. 78 ust. 4 PZP okres przedawnienia roszczeń, okres do momentu
ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes,art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym
przez Administratora) innym podmiotom, w tym: osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 PZP, podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom np. kancelariom notarialnym lub prawnym. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o
kontakt z IOD:rodo@jamano.pl. DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB TRZECICH Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Szczegółowa informacja w Sekcji ogłoszenia powyżej "RODO (obowiązek informacyjny") oraz w Rozdz. SWZ pn. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 37/BZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi drukowania i dystrybucji nakładu ośmiu tytułów książek (słowników), po cztery tytuły w polskiej i angielskiej wersji językowej, po 500 szt. każdego tytułu, o łącznej objętości ośmiu tytułów ok. 160 arkuszy drukarskich, co daje łącznie 4 000 egzemplarzy książek (słowników). Wykonawca przeprowadzi całość działań i czynności związanych z produkcją książek oraz zapewnienia im docelowej wysokiej jakości, zgodnie z parametrami i charakterystyką techniczno-jakościową, przyjętymi w niniejszej SWZ, w szczególności w zakresie nakładu, parametrów oprawy, formatu, papieru liczby stron i innych informacji precyzujących parametry i charakterystykę druku książek ustalone w formie przekazanych Wykonawcy plików do druku w formacie pdf. Zamówienie obejmuje także dystrybucję określonej liczby wydrukowanych książek (słowników) do odbiorców innych niż Zamawiający, w Polsce i za granicą, według przekazanej przez Zamawiającego listy dystrybucyjnej obejmującej 94 adresy w Polsce (po 4 tytuły/ tomy w polskiej wersji językowej), 70 adresów na terenie Europy (po 4 tytuły/ tomy w angielskiej wersji językowej) i 40 adresów na terenie USA (po 4 tytuły/ tomy w angielskiej wersji językowej). Przewiduje się wysłanie 4 tytułów/ tomów jedną przesyłką na poszczególny adres. Pozostały nakład wykonanej książki zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania i walory estetyczne

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia oraz na potrzeby oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, to jest złożenia próbek w postaci trzech przykładowych drukowanych książek (rozumiane jako 3 tytuły książek, pochodzące z oddzielnych zleceń/ produkcji) o parametrach pozwalających na ocenę parametrów opisanych w specyfikacji książek (słowników) stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia publicznego to jest co najmniej:
OBJĘTOŚĆ: przedział od 18 do 20 arkuszy tekstu z rysunkami, tabelami, wykresami
FORMAT: 170 mm SZER x 245 mm WYS
OPRAWA: TWARDA PLOCIENNA SZYTOKLEJONA, GRZBIET PÓŁOKRĄGŁY
SUROWIEC WNĘTRZE: ALTO 1.5 CREME 80 GM (80 g/m2) LUB MUNKEN lub inny co najmniej takiej samej jakości, równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i kremowym odcieniu, bezkwasowy, z buforem alkalicznym (spełniający wymogi normy ISO 9706 w zakresie trwałości)
DRUK WNĘTRZA: 1 + 1
SUROWIEC OKŁADKA: PŁÓTNO TYPU CIALUX lub inne co najmniej takiej samej jakości, równoważny pod względem następujących cech: 100% wiskozowe z podkładem papierowym o drobnym, gęstym splocie i matowym wykończeniu powierzchni, nadające się do tłoczenia druku na gorąco i sucho techniką offsetu i sitodruku jak i najnowszymi metodami druku laserowego.
DRUK OKŁADKA: 2+0 + lakier UV 3D, TŁOCZENIA TZW. HOT STAMPING LUB SUCHY TŁOK
WYKLEJKA: ALTO 1.5 BLANC 130 GM (130 g/m2) lub inny co najmniej takiej samej jakości, równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i białym odcieniu, bezkwasowy, z buforem alkalicznym (spełniający wymogi normy ISO 9706 w zakresie trwałości)
OKŁADKA TECHNOLOGIA lakier UV 3D: 3D Touch lub inna co najmniej takiej samej jakości, równoważna pod względem następujących cech: cyfrowe miejscowe powlekanie druku lakierem UV w technologii 3D (wypukłej); w efekcie zastosowania w/w technologii 3D warstwa lakieru jest przestrzenna, daje wrażenie trójwymiarowości i jest wyraźnie wyczuwalna przy dotyku, ma żywe, pogłębione kolory - widoczny efekt wizualny zastosowanej technologii 3D przy zachowaniu podwyższonej wytrzymałości w wyniku dodatkowego uszlachetnienia surowca folią i/ lub lakierem.
WKLEJKA: ALTO 1.5 BLANC 130 GM (130 g/m2) lub inny co najmniej takiej samej jakości, równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i białym odcieniu, bezkwasowy, z buforem alkalicznym (spełniający wymogi normy ISO 9706 w zakresie trwałości)/ DRUK 1/1 PANTON SPECJALNY
KAPITAŁKA
Zamawiający podkreśla, że próbki będą podlegały badaniu na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z przedmiotem zamówienia oraz będzie podlegał ocenie w ramach kryterium pozacenowego „Jakość wykonania i walory estetyczne”, zgodnie z rozdz. XVI SWZ.
Przedłożone do weryfikacji i oceny próbki winny być zrealizowane przez podmiot, który będzie faktycznie realizował usługę druku publikacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (oferta właściwa) – załącznik nr 1 do SWZ zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto zamówienia oraz wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 1B do SWZ zawierający indywidualną kalkulację ceny oferty z cenami jednostkowymi, stawką podatku VAT (jeśli występuje) ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyliczeniem ceny oferty, uwzględniające wymagania i zapisy SWZ, w szczególności wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych zawartych w /w formularzach wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1.1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
1.2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
1.3) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.)
1.4) próbki (3 drukowane książki/ tytuły) z uwzględnieniem odstępstwa co do formy złożenia, na zasadzie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z rozdz. IV SWZ.
Uwaga! Formularz oferty wraz załącznikami innymi niż próbka z pkt 1.4 powyżej - składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z SWZ. Próbkę składa się odrębnie, w sposób określony w rozdz. IV SWZ i w terminie tam przewidzianym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki cywilnej).
• W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
• Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy PPU (załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w
formularzu niniejszego ogłoszenia szczegółowe określenie rodzaju i zakresu zmian znajduje się w dokumentach zamówienia, w PPU opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.p/pn/ignatianum

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1a do Formularza oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ta sama zasada dotyczy składania oświadczenia podmiotów trzecich o niepodleganiu
wykluczeniu przez dany podmiot, na zasoby którego/których wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29 grudnia 2022 r., co oznacza że przewiduje się maksymalnie 20 dni na realizację zamówienia przy założeniu, że pliki do druku zostaną przekazane wykonawcy 9 grudnia 2022 r. Realizacja zamówienia zostanie zapoczątkowana poprzez przekazanie przez Zamawiającego plików do druku, w dzień roboczy w przedziale godzin 8-16, w umówiony przez Strony sposób/ formie elektronicznej (pliki PDF, z możliwością ich udostępnienia na koncie FTP Zamawiającego lub Wykonawcy, lub w innej formie elektronicznego transferu plików ustalony, przez Strony w trybie roboczym na etapie zawierania umowy).
Skrócenie terminu wykonania zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdz. XVI SWZ.
Terminy wykonania przedmiotu zamówienia oznaczone datą dzienną mogą ulec przesunięciu wskutek przebiegu/ przedłużającej się procedury przetargowej. Wówczas zastosowanie mają terminy wyrażone w liczbie dni, biegnące od chwili zdarzenia to jest od dnia przekazania plików do druku.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.